Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Kvietimas galioja iki 2023-02-28

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Atrankos kriterijai:

Eil.

Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

1

Specialusis

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PĮP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

Vertinama, ar prašomos finansuoti veiklos atitinka kartu su PĮP pateiktoje Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos privalės atitikti energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

-

-

2

Specialusis

Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Vertinama, ar pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra pramonės įmonė, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip trejus metus ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus  C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

Pačios pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

-

-

3

Prioritetinis

Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse.

Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse sudarys energija, gaunama iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų. Kuo didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus, išreikšta sąlyginiu vienetu (TNE);

X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas, išreikštas sąlyginiu vienetu (TNE);

Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso.

 

Bendras pareiškėjo sąnaudų balansas ir energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus, nustatoma remiantis Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, duomenimis. Projektų atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi tokiu būdu pareiškėjai skatinami planuoti veiklas, kur atsinaujinančios energijos dalis bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse būtų didesnė.

 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

 

5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią energijos sąnaudų santykį numatantiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas energijos sąnaudų santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

 

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5

12

4

Prioritetinis

Projekto efektyvumas.

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumai kW;

X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos.

 

Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis yra didesnis.

 

Pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumai nustatomi remiantis Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, duomenimis.

 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

 

5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią santykį numatantiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

 

Jeigu pirmieji projektai, pagal  kuriuos numatomas vienodas energijos sąnaudų santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

 

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5

6

5

Prioritetinis

Pareiškėjai yra pramonės įmonės, kurios dar neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų.

Vertinama, ar pareiškėjas turi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų. Didžiausią balą gaus pareiškėjai, kurie iki PĮP pateikimo dar neturi įsidiegę jokių atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų. Priešingu atveju bus suteiktas nulis balų.

 

Projektų atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi tokiu būdu pramonės įmonės skatinamos diegtis atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus, kurios iki šiol to neturėjo.

 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

5

2

Minimali privaloma surinkti balų suma – 40 balų

 

 

Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus):

100