Žaliasis eksperimentas - finansuojamas tvarių produktų kūrimas (ne Vilniaus apskrities įmonėms)

Kvietimas galioja iki 2024-05-15

Galimas finansavimas 500.000 Eur

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.  moksliniams tyrimams, iki 60 proc.eksperimentinei plėtrai 

 

8.5. Tinkamos finansuoti projekto lėšomis išlaidos:

8.5.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų);

8.5.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų;

8.5.3. išlaidos, nurodytos PFSA 8.5.1 ir 8.5.2 papunkčiuose kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti skirtų išlaidų;

8.5.4. projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti nurodytai veiklai skirtų išlaidų. MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpiui;

8.5.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;

8.5.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

8.5.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos;

8.5.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;

8.5.9. išlaidos, nurodytos PFSA 8.5.8 papunktyje kartu su PFSA 8.5.7 papunktyje nurodytomis išlaidomis negali sudaryti daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

8.5.10. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

8.5.11. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.

 

Reikalavimai:

Eil. Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

1.

Specialusis

Projekte suplanuotos veiklos atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.

Vertinama, ar projektas prisideda prie Koncepcijos ir atitinka bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.

2.

Specialusis

Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

 

Vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai dienos ne trumpiau kaip tris metus Juridinių asmenų registre įregistruota pramonės MVĮ, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro informaciją, kai įmonė yra veikianti Lietuvos Respublikoje, arba pagal kitus įmonės veikimo laikotarpį įrodančius dokumentus, pvz., registracijos pažymėjimą, išrašą iš valstybės, kurioje įmonė veikia, registro centro ir pan., kai įmonė yra ne Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo.

Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Eil. Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

3.

Prioritetinis

Projekto įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis.

Siekiama skatinti rinkai patrauklesnių inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis yra aukštesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.

Technologinės parengties lygis nustatomas vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

5

9

4.

Prioritetinis

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos reikšmingumo lygis.

Siekiant skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, būtina įvertinti projekto įgyvendinimo metu, sukurtos technologijos reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos naujumo lygį. Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): technologija nauja įmonės lygmeniu, technologija nauja rinkos lygmeniu, technologija nauja pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove, 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairėse (angl. Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4rd Edition, OECD, Eurostat, 2018). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų technologijų reikšmingumas yra didesnis.

Vertinant technologijų naujumo lygmenį, viena technologija priskiriama tik vienai naujumo grupei (t. y. jei technologija yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu technologija nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei viena inovatyvi aplinkai draugiška technologija, vertinamas kiekvienos technologijos naujumo lygmuo, o balai skiriami už didžiausio naujumo lygmens technologiją.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas pasaulio lygmeniu, projektui skiriami 5 balai.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas rinkos lygmeniu, projektui skiriami 3 balai.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas įmonės lygmeniu, projektui skiriamas 1 balas.

5

7

5.

Prioritetinis

Deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos.

Siekiant aktyvesnio MTEP veiklai skirtų lėšų deklaravimo Valstybės duomenų agentūrai, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai Valstybės duomenų agentūrai yra deklaravę daugiau MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis). Projektai išdėstomi nuo didžiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis) dydį turinčių pareiškėjų projektų iki mažiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis) dydį turinčių pareiškėjų projektų).

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų reikšmę turinčių 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatoma vienoda kaupiamoji MTEP veiklai skirtų lėšų reikšmė, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų

ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5

2

6.

Prioritetinis

Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos.

Vertinama, ar projekto metu kuriamomis technologijomis planuojama panaudoti pramonės įmonėse generuojamas ir šalinamas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas.

Balai skiriami projektams, kurių metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos, kurių surinkimo ir susidarymo atliekų apdorojimo metu kiekiai yra didžiausi. Kuriamomis technologijomis planuojamas panaudoti generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis vertinamas pagal 2021 metų Aplinkos apsaugos agentūros teikiamus duomenis, kurie kvietimo teikti PĮP paskelbimo dieną buvo skelbiami internetinėje svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/suvestine-pagal-atlieku-kodus.

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo.

 

5

2

Minimali privaloma surinkti balų suma – 35