Parama smulkiesiems ūkiams 2024 m.

Labai smulkių ūkių plėtra

Kvietimo laikotarpis: nuo 2024-10-07 iki 2024-11-29

Paramos suma: 25.000 - 100.000 Eur

Paramos dalis: 85%

VED turi būti:

1. Pareiškėjui: 8000-16000 Eur

2. Jei pareiškėjas dalyvauja su partneriu: 4000-16000 Eur (ir pareiškėjui, ir partneriui)

 

Labai smulkių ūkių plėtra (galiojo 2023 m. kvietimui)

Parama teikiama pareiškėjui, kurio žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur. Kai paraiška teikiama su partneriu, VED paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui galima iki 25 000 Eur. Tuo atveju, kai projektas įgyvendinamas 2 ūkio subjektų, paramos suma vienam projektui galima iki 50 000 Eur, kai 3 - 75 000 Eur, kai 4 - 100 000 Eur.


Didžiausias paramos intensyvumas (paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM) negali viršyti 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Atrankos kriterijai 2023 metais (Labai smulkių ūkių plėtra):

39.1. Paraiška teikiama su partneriu:

39.1.1. kai dalyvauja 1 partneris – suteikiama 10 balų;

39.1.2. kai dalyvauja 2 partneriai – suteikiama 20 balų;

39.1.3. kai dalyvauja 3 ar daugiau partnerių arba paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 30 balų;

39.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą – suteikiama 20 balų. Turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą),  100 proc. laikomų ūkinių gyvūnų rūšių;

39.3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteC4?;

39.4. pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, kurio metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis – suteikiama 10 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Tikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto, siekiančio pasinaudoti parama pagal Strateginio plano priemones, praėjusių kalendorinių metų pajamas (toliau – Pažyma apie pajamas), parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika);

39.5. mišrios specializacijos pareiškėjo ūkiui suteikiama 20 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Tikrinama pagal Pažymą apie pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Pildant Pažymą apie pajamas, ankštinių daržovių atveju daržininkystės sektoriui priskiriamos pajamos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir napajamos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu);

39.6. pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skatuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Pįsakymu Nr. 3D-181 „Dėl Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“, 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti įsigyjamos panaudojant paramos lėšas.

 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

33.1. nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;

33.2. nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;

33.3. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;

33.4. projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

33.5. naujos statybinės medžiagos%3imas ar kapitalinis remontas;

33.5. naujos statybinės medžiagos;

33.6. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimas, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) įrengimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo išlaidos;

33.7. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);

33.8. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalin(vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

 

Netinkamos finansuoti išlaidos:

34.1. nesusijusios su projektu ir remiama veikla;

34.2. trumpalaikio turto įsigijimas, išskyrus Taisyklių 33.5 papunktyje nurodytą turtą; 

34.3. transporto priemonių, išskyrus žemės ūkio techniką, įsigijimas;

34.4. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant teisės aktuose nustatytos pirkimo tvarkos;

34.5. išlaidos drėkinimui (išskyrus drėkinimo sistemas, kurioms naudojamas lietaus vanduo);

34.6. saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras–oras, oras–vanduo šildymo sistemos, išskyrus atvejus, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybinių poreikių tenkinimu (pardavimui skirta energija neremiama);

34.7. išlaidos, neatitinkančios pareiškėjo ir (ar) partnerio ūkių gamybinio potencialo;

34.8. nurodytos Administravimo taisyklių 127 ir 130 punktuose.