Paraiškos priimamos nuo 2024-05-31 iki 2024-06-28

Paramos dydis 60.000 Eur 

 

Projekto kaina:

- projekto parengimas 700 Eur

- dokumentų koregavimas vertinimo metu, raštų NMA rengimas 700 Eur (mokėjimas gavus paramą)


Reikalavimai:

1. Ūkininko ūkis ir valda turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus

2. Po projekto VED turi būti daugiau kaip 12.000 Eur, pavyzdžiui, 1,6 ha braškių = 1,6 x 7.598 = 12.157 Eur. Daugiau apie VED skaičiavimą

 

Atrankos balai 2024 m. (taisyklės patvirtintos 2024-04-16):

31.1. kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių);

31.2. kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai;

31.3. kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 31.3.1-31.3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

31.3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“; (5 balai)

31.3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Už kitas investicijas (kai įranga, energiją gaminanti iš atsinaujinančių šaltinių, yra tik priedas prie kitų investicijų) balai nesuteikiami. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos; (5 balai)

31.3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Balai suteikiami, investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Inovatyvumo metodika), 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos lėšomis: 1. Palydovinių sistemų panaudojimas (GPS įrangos pagalba: sėjama, tręšiami laukai bei purškiami pasėliai, nuimamas derlius ir kita); 2. Daiktų internetas (apima investicijas į tinklą, išmaniuosius prietaisus, jutiklius, valdiklius ir kt.; 3. Nepilotuojami orlaiviai, įskaitant dronus; 4. Blokų grandinės technologija; 5. Automatizavimas ir robotika (apima projektus, kuriuose diegiami ir naudojami automatizavimo ir robotikos sprendimai); 6. Debesų kompiuterija; 7. Valdymo sistemos (apima įmonės verslo procesus, naudojama apskaitos tvarkymo palengvinimui, efektyviam resursų išnaudojimui ir pan.); 8. Dirbtinis intelektas; (5 balai)

31.3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos); (5 balai)

31.4. kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Balai suteikiami, jei perdirbimas vykdomas savo ūkyje (balai nesuteikiami, jei perkamos perdirbimo paslaugos, darbai);

31.5. kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų;

31.6. kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų;

31.7. kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje). Fizinių asmenų artimaisiais giminaičiais laikomi asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje (artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Juridinių asmenų susijusiais asmenimis laikomi  įmonės akcininkai, pajininkai, dalininkai, kurie turi  daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių. Informacija tikrinama registruose. Atitiktis kriterijui turi būti išlaikyta verslo plano įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

 

2023 metais finansavimą gavo projektai, kurie surinko 80 balų ir daugiau.