Paraiškos priimamos nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Didžiausias išmokos dydis 60.000 Eur


Nuo 2023 m. VED nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos turi būti ne mažesnis kaip 12.000 Eur. Daugiau apie VED skaičiavimą

 

Atrankos kriterijai 2023 m.:

30.1. kai pareiškėjas įsipareigoja vykdyti žemės produktų ekologinę gamybą, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota 100 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų). Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

Ekologinės gamybos taisyklės

30.2. kai pareiškėjas įsipareigoja vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu pagal pateiktą patvirtinimo dokumentą;

Nacionalinės kokybės produktas NKP

30.3. kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 30.3.1-30.3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

30.3.1. pareiškėjas įsipareigoja prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant bent vienoje Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP). Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

Ekoschemos

30.3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Balai suteikiami tik už šias investicijas:  saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su ūkio poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama);

30.3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą. Balai suteikiami, investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 20.... m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl ......................patvirtinimo“ (toliau – Inovatyvumo metodika) 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

30.3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, jei pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje  „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos).  Dalyvavimas intervencinėje priemonėje  „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

30.4. kai pareiškėjas įsipareigoja apdoroti ir (arba) perdirbti savo ūkyje pagamintą ir (arba) užaugintą žemės ūkio produkciją, suteikiama 15 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos apdorojimo ir (arba) perdirbimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

30.5. kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Atitiktis tikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas (toliau – Pažyma apie pajamas), parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika). Pildant Pažymą apie pajamas, ankštinių daržovių atveju daržininkystės sektoriui priskiriamos pajamos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu; 

30.6. kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“). Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų.  Gyvulininkystės pajamos nustatomos pagal Pažymą apie pajamas, nurodytą Taisyklių 30.5 papunktyje. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu pagal konkrečiais metais deklaruotą ŽŪN plotą;

30.7. kai verslo plane diegiamos inovacijos, daugiausia gali būti suteikiama 16 balų. Atitiktis tikrinama, nustatant projekto inovatyvumo lygį pagal Inovatyvumo metodiką:

30.7.1. jei nustatomas I inovatyvumo lygis, suteikiama 16 balų;

30.7.2. jei nustatomas II inovatyvumo lygis, suteikiama 12 balų;

30.7.3. jei nustatomas III inovatyvumo lygis, suteikiama 8 balų;

30.7.4. jei nustatomas IV inovatyvumo lygis, suteikiama 4 balai;

Inovatyvumo vertinimo metodika

30.8. verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės dotacijos (vienkartinės išmokos) sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 9 balai (pvz. pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc. už tai jam suteikiami 5 balai).

31. Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.