Paraiškos priimamos nuo 2024-04-02 iki 2024-05-31 

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

 
2023 metų informacija:

 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje, realiai suplanuotos, pagrįstos, kurios atitinka pareiškėjo viso ūkio gamybinį potencialą (pvz.: valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.) ir neviršija vidutinių rinkos (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai) kainų (investicijų atitiktį ūkio gamybiniam potencialui pareiškėjas turi pagrįsti Taisyklių 1 priedo VI skyriuje „Tinkamos finansuoti projekto išlaidos“ ir kartu su paraiška teikiamais dokumentais, kai įsigyjama žemės ūkio technika, pridėti skaičiavimus, pagrindžiančius įsigyjamos žemės ūkio technikos pajėgumo atitiktį ūkio gamybiniam potencialui).
 
Atkreiptinas dėmesys, kad T3 kategorijos traktoriai gali būti finansuojami paramos gavėjams, vykdantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklas (anksčiau T3 kategorijos traktoriai pagal visus žemės ūkio sektorius buvo netinkamos finansuoti investicijos).
 
  
Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui
 
Parama teikiama, jei:
 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 12 mėnesių nepertraukiamai vykdo žemės ūkio veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamų;
 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • finansavimo prašoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai bei valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti;
 • investicijos, kurioms prašoma paramos, numatytos tik į tą specializuotą žemės ūkio sektorių, kuriam prašoma paramos; projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos.
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
 
 
Paramos intensyvumas
 
Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas;
 • pareiškėjui, ūkininkaujančiam vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.
Augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Param3 tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.
 
Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus išamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
Projektų atrankos kriterijai
 
 
47. Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kitų gyvulininkystės sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:

47.1. pareiškėjas investuoja į pažangias ir inovatyvias technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją (investuojama į įrangą, skirtą mėšlo apdorojimui: investicijos į mėšlidžių dengimą (tentai arba kitokios rūšies dangos, skirtos mėšlo rezervuarų uždengimui), gerųjų bakterijų laistymo įranga, srutų rūgštinimo įranga, ventiliacijos sistemos su oro filtrais / biofiltrais, mėšlo įterpimo į dirvą įranga, amoniako surinkimo ir amoniako išskyrimą mažinančios investicijos (šildymo, vėdinimo sistemos, amoniako davikliai). Balai suteikiami:

47.1.1. jei pareiškėjas projekto apimtyje investuoja į šias technologijas, už kiekvieną ŠESD investicijų 1 procento dydžio vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų;

47.1.2. jei pareiškėjas dviejų metų laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo yra investavęs į šias technologijas nuosavas lėšas ar kitų fondų lėšas (pateikiama šių technologijų pirkimo–pardavimo sutartis ir apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas. Atrankos balai nesuteikiami, jeigu įsigytas turtas yra priskiriamas trumpalaikiam turtui ir (arba) jeigu turto įsigijimo trukmė yra trumpesnė nei 1 mėnuo iki paramos paraiškos pateikimo dienos) – suteikiami 5 balai;

47.2. pareiškėjo valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną yra mažesnis (valdos ekonominis dydis nustatomas kaip nurodyta Taisyklių 20.15 papunktyje. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 procentų šio kooperatyvo narių (kiekvieno nario), atitinkančių Taisyklių 47.9 paputus, daugiau kaip 50 procentų šio kooperatyvo narių (kiekvieno nario), atitinkančių Taisyklių 47.9 papunkčio reikalavimus, valdų ekonominis dydis atitinka vieną iš Taisyklių 47.2.1–47.2.3 papunkčiuose nurodytą valdos ekonominį dydį (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr. ir valdos ekonominis dydis paraiškos pateikimo dieną). Kai valdos ekonominis dydis yra:

47.2.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 20 balų;

47.2.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

47.2.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

47.3. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą pagal remiamas veiklas (natūrine išraiška, skaičiuojama vienetais arba tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais (taikoma paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą) arba ketvirtaisiais projekto kontrolės metais (taikoma mėsinei galvijininkystei, avininkystei, ožkininkystei, triušininkystei, kiaulininkystei ir kitiems gyvulininkystės sektoriams, išskyrus paukštininkystę) ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų;

47.4. pareiškėjas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju, kai (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

47.4.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 10 balų;

47.4.2 pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti ne vėliau kaip per 1 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo įgyvendinant (bent vieną) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (-ą), nurodytas Taisyklių 47.4.1 papunktyje (dalyvavimo veikloje (-ose) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto. Įsipareigojimo vykdymas nustatomas pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiami 5 balai;

47.4.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (pareiškėjo valdoje laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti 100 proc. sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 15 balų;

47.4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti žemės ūkio sektoriaus produktų ekologinę gamybą ir po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais projekto kontrolės metais turėti sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą ir ekologinę gamybą įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (pareiškėjo valdoje laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti 100 proc. sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 10 balų;

47.4.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų;

47.5. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais, kai energija naudojama ir (arba) investuojama į įrangą. Tuo atveju kai investuojama į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, ataskaitiniais metais laikomi pirmieji kalendoriniai metai, einantys po įrangos įsigijimo metų) (kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos energijos skirstymo operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir suvartotą energijos kiekį ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant nuosavas lėšas ir (arba) kitų fondų lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas. Investicijos turi būti atliktos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo) – suteikiami 5 balai;

47.6. pareiškėjas investuoja į gyvūnų gerovę (vykdo tvarto su tam reikalingos įrangos įsigijimu naują statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ir (arba) įsigyja tik įrangą gyvūnų gerovei užtikrinti) (už kiekvieną nurodytų investicijų 1 procento vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų). Investicijoms į gyvūnų gerovę gali būti priskiriamos ir šios investicijos (atrankos balai suteikiami tuo atveju, jei investicijos nesutampa su Taisyklių 44.1 papunktyje nurodytomis investicijomis, t. y. kurioms skiriami atrankos balai pagal Taisyklių 44.1 papunkčio atrankos kriterijų):

47.6.1. mėsinės galvijininkystės ir mėsinės ožkininkystės sektoriuje – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų diegimas (laisvas ūkinių gyvūnų laikymas pastatuose, diendaržių įrengimas); gyvūnų vėsinimo sistemos, amoniako ir ŠESD mažinimo sistemos įrengimas;

47.6.2. mėsinės avininkystės ir mėsinės triušininkystės sektoriuose – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų diegimas (laisvas ūkinių gyvūnų laikymas, triušių laikymas ne narvuose);

47.6.3. kiaulininkystės sektoriuje – kiaulių laikymo sistemų, kaip nustatyta Kiaulių gerovės reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-687 „Dėl Kiaulių gerovės reikalavimų patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 8 d. Komisijos rekomendacijoje (ES) 2016/336 dėl priemonių, kuriomis siekiama sumažinti būtinybę karpyti uodegas, taikymo pagal Tarybos direktyvą 2008/120/EB, nustatančią būtiniausius kiaulių apsaugos standartus, diegimas: neribojančių gyvūnų judėjimo (laisvas kiaulių laikymas); priemonės, kurias įdiegus kiaulėms sumažinamas stresas ir atsisakoma karpyti uodegas (natūralių aplinkos gerinimo medžiagų tiekimas, pastatų oro kokybės sistemų, pastatų temperatūros reguliavimo sistemų, automatinių pašarų tiekimo sistemų diegimas);

47.6.4. mėsinės paukštininkystės sektoriuje – paukštidėse intensyviai auginamų viščiukų broilerių laikymas ne didesniu kaip 33 kg / m2 tankumu, kaip nustatyta Viščiukų broilerių laikymo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“; paukštidėse ekstensyviai auginamų viščiukų broilerių ir laisvai auginamų viščiukų broilerių laikymas, kaip nustatyta 2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės, V priedo b, c, d ir e punktuose; kitų mėsai auginamų naminių paukščių (kalakutų, žąsų, ančių, kt.) laikymas;

47.6.5. paukštininkystės (kiaušinių gamybos) sektoriuje – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų, neribojančių gyvūnų judėjimo laisvės, diegimas: vištų dedeklių laikymas grindinėse paukštidėse, kaip nustatyta Vištų dedeklių gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-685 „Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo“, 4-15 ir 17 punktuose; vištų dedeklių laikymas grindinėse paukštidėse su galimybe vištoms dedeklėms išeiti į lauko aptvarus, kaip nustatyta Vištų dedeklių gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-685 „Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo“, 4–17 punktuose ir 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų, II priede.

47.7. pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Atrankos balai suteikiami pagal vieną iš kriterijų tuo atveju, kai:

47.7.1. pareiškėjas vykdo mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės arba kitų gyvulininkystės sektorių, kuriuose yra nustatytas sutartinių gyvūnų (SG) skaičius, atitinkantis skirtingų rūšių gyvūnų skaičių, veiklą šiose vietovėse ir pareiškėjo deklaruotos pievos ir ganyklos vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, sudaro ne mažiau kaip pusę šių vietovių deklaruoto ploto bei pievose ir ganyklose laikomų ūkinių gyvūnų skaičius yra didesnis kaip 0,25 sutartinio gyvulio (SG) 1 ha pievų ir ganyklų ploto šiose vietovėse (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, įgyvendinimo taisyklės). Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ŽŪN plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. SG rūšis ir skaičius 1 ha pievų ir ganyklų ploto nustatomas pagal Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, įgyvendinimo taisyklėse nustatytą tvarką) – suteikiama 10 balų;

47.7.2. pareiškėjas vykdo kiaulininkystės, paukštininkystės arba kitų gyvulininkystės sektorių, kuriuose sutartinių gyvūnų (SG) skaičius, atitinkantis skirtingų rūšių gyvūnų skaičių, nenustatytas, veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo valdos ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ŽŪN plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 10 balų;

47.8. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiami 5 balai;

47.9. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) – suteikiami 5 balai;

47.10. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 47.9 papunkčio reikalavimus, yra negavę paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pateikiamas negavusių paramos kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kooperatyvo nario asmens duomenys ir valdos Nr.) – suteikiami 5 balai.

 

48. Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:

48.1. pareiškėjo valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną yra mažesnis (valdos ekonominis dydis nustatomas kaip nurodyta Taisyklių 20.15 papunktyje. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 procentų šio kooperatyvo narių (kiekvieno nario), atitinkančių Taisyklių 48.9 papunkčio reikalavimus, valdų ekonominis dydis atitinka vieną Taisyklių 48.1.1–48.1.3 papunkčiuose nurodytą valdos ekonominį dydį (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr. ir valdos ekonominis dydis paramos paraiškos pateikimo dieną). Kai valdos ekonominis dydis yra:

48.1.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 20 balų

48.1.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

48.1.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

48.2. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą pagal remiamas veiklas (pagal ŽŪN plotą arba pagal produkcijos kiekį, arba pagal prekių pardavimą (pasirenkamas vienas iš variantų) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais, kai vykdoma sodininkystės ar uogininkystės (išskyrus braškes) veikla, arba antraisiais projekto kontrolės metais, kai vykdoma daržininkystės (įskaitant braškes) ar kitų augalininkystės sektorių veikla, ir iki projekto kontrolės pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais, už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;

48.3. pareiškėjas investuoja į produktų kokybės gerinimo ir komercinės vertės didinimo priemones (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: saugyklos su šaldymo ar mikroklimato įranga, specializuota saugyklų technika ir įranga; specializuota rūšiavimo, prekinio paruošimo, derliaus nuėmimo technika (išskyrus traktorius), krovininis transportas su temperatūriniu rėžimu) – suteikiama 15 balų;

48.4. pareiškėjas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju, kai (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

48.4.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 10 balų;

48.4.2 pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti ne vėliau kaip per 1 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo įgyvendinant (bent vieną) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (-ą), nurodytas Taisyklių 48.4.1 papunktyje (dalyvavimo veikloje (-ose) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto. Įsipareigojimo vykdymas nustatomas pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą), – suteikiami 5 balai;

48.4.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir įsipareigoja iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (turi būti sertifikuota 100 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) (pateikiamas ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentas) – suteikiama 15 balų;

48.4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti sektoriaus žemės ūkio produktų ekologinę gamybą ir po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais projekto kontrolės metais turėti sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą ir ekologinę gamybą įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (turi būti sertifikuota 100 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) (pateikiamas ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentas) – suteikiama 10 balų;

48.4.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų;

48.5. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais, kai energija naudojama ir (arba) investuojama į įrangą. Tuo atveju kai investuojama į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, ataskaitiniais metais laikomi pirmieji kalendoriniai metai, einantys po įrangos įsigijimo metų) (kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos energijos skirstymo operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir suvartotą energijos kiekį ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant nuosavas lėšas ir (arba) kitų fondų lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas. Investicijos turi būti atliktos iki projekto įgyvendinimo pabaigos) – suteikiami 5 balai;

48.6. pareiškėjas įsipareigoja sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos produktų (pesticidų) kiekį bent po 20 proc. hektarui per 2 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, lyginant su ataskaitiniais metais (vertinama pagal paramos paraiškoje pateiktus duomenis. Įsipareigojimo įvykdymas patikrinamas pagal pateiktus tręšiamųjų produktų ir augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalus) – suteikiami 5 balai;

48.7. pareiškėjo projekte numatytos investicijos padės valdyti riziką esant nepalankiems klimato ir aplinkos reiškiniams (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra į statinius, įrangą ir mechanizmus, skirtus apsaugai nuo šalnų, laukinių žvėrių ir paukščių, sodinamosios medžiagos gerinimui (ligų, kenkėjų prevencijai) (vertinama pagal paramos paraiškos duomenis) – suteikiama 10 balų;

48.8. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiami 5 balai;

48.9. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) – suteikiami 5 balai;

48.10. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 48.9 papunkčio reikalavimus, yra negavę paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pateikiamas negavusių paramos kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kooperatyvo nario asmens duomenys ir nario valdos Nr.) – suteikiami 5 balai.