Paraiškos priimamos nuo 2023-03-01 iki 2022-05-02 

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija


Patvirtinos 2023 m. taisyklės

Didžiausias išmokos dydis – 300 000 Eur

Reikalavimai pareiškėjui: valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), yra didesnis kaip 8 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

1. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. (jauniems ūkininkams ir kooperatyvams arba ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių 70 proc.)

2. augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. (jauniems ūkininkams ir kooperatyvams  arba ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių 60 proc.)

 

Pieninės galvijininkystės sektoriaus paramos paraiškų atrankos kriterijai:

1. pareiškėjo valdoje laikomų pieninių veislių karvių skaičius:

1.1. nuo 10 iki 50 pieninių veislių karvių – suteikiami 25 balai;

1.2. nuo 51 iki 100 pieninių veislių karvių – suteikiama 20 balų;

1.3. nuo 101 iki 200 pieninių veislių karvių – suteikiama 15 balų;

2. pareiškėjas įsipareigoja padidinti pieno gamybą (suteikiama ne daugiau kaip 30 balų. Pasirenkamas tik vienas iš trijų gamybos plėtros variantų):

2.1. ūkiai, paraiškos pateikimo metu laikantys iki 60 pieninių veislių karvių įskaitytinai (nustatoma pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis), investuoja į naujų gamybinių pajėgumų (pieno fermos) su reikalingos veiklai vykdyti įrangos įsigijimu statybą, rekonstravimą arba kapitalinį remontą arba investuoja tik į pieno gamybai vykdyti reikalingos įrangos įsigijimą:

2.1.1. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų pabaigoje įsipareigoja laikyti ne mažiau kaip 75 pieninių veislių karves suteikiama 20 balų;

2.1.2. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų pabaigoje įsipareigoja laikyti ne mažiau kaip 150 pieninių veislių karvių  suteikiama 30 balų;

2.2. ūkiai, paraiškos pateikimo metu laikantys 61 pieninių veislių karvę ir daugiau investuoja į naujų gamybinių pajėgumų (pieno fermos) su reikalingos veiklai vykdyti įrangos įsigijimu statybą, rekonstravimą arba kapitalinį remontą, arba investuoja tik į pieno gamybai vykdyti reikalingos įrangos įsigijimą:

2.2.1. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų pabaigoje įsipareigoja padidinti pieninių veislių karvių skaičių daugiau kaip 30 proc. – suteikiama 20 balų;

2.2.2. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų pabaigoje įsipareigoja padidinti pieninių veislių karvių skaičių daugiau kaip 60 proc. – suteikiama 30 balų;

2.3. įsipareigoja padidinti pieno gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti pieno gamybos padidėjimą daugiau kaip 15 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą ketvirtaisiais projekto kontrolės metais 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles), kuriuo viršijama privaloma 15 proc. gamybos padidinimo riba, suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 20 balų;

3. pareiškėjas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju, kai (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

3.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos aplinkosaugines priemones – suteikiama 10 balų;

3.2. pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti ne vėliau kaip per 1 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo įgyvendinant (bent vieną) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos aplinkosauginę priemonę – suteikiami 5 balai;

3.3. pareiškėjas vykdo pieno ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti pieno ekologinę gamybą  – suteikiama 15 balų;

3.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti pieno ekologinę gamybą – suteikiama 10 balų;

3.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų;

4. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais)  – suteikiami 5 balai;

5. pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – suteikiama 10 balų;

6. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiami 5 balai;

7. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai;

8. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.

 

Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:

1. pareiškėjas investuoja į pažangias ir inovatyvias technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją. Balai suteikiami:

1.1. jei pareiškėjas projekto apimtyje investuoja į šias technologijas, už kiekvieną ŠESD investicijų 1 procento dydžio vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų;

1.2. jei pareiškėjas dviejų metų laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo yra investavęs į šias technologijas nuosavas lėšas ar kitų fondų lėšas (pateikiama šių technologijų pirkimo–pardavimo sutartis ir apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas) – suteikiami 5 balai;

2. pareiškėjo valdos dydis VED yra:

2.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 20 balų;

2.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

2.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

3. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama vienetais arba tonomis) ir padidintą gamybą išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (lyginant su ataskaitiniais metais) už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles), suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, ir atsižvelgiant į gamybos padidinimą:

3.1. daugiau kaip 15 proc. (taikoma mėsinei galvijininkystei, avininkystei, ožkininkystei, triušininkystei po projekto įgyvendinimo ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir mėsinei paukštininkystei po projekto įgyvendinimo antraisiais projekto kontrolės metais);

3.2. daugiau kaip 1 proc. (taikoma kiaulininkystei po projekto įgyvendinimo ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir kiaušinių gamybai po projekto įgyvendinimo antraisiais projekto kontrolės metais);

4. pareiškėjas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju, kai (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

4.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos aplinkosaugines priemones – suteikiama 10 balų;

4.2. pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti aplinkosaugos priemonėse – suteikiami 5 balai;

4.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą – suteikiama 15 balų;

4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti žemės ūkio sektoriaus produktų ekologinę gamybą – suteikiama 10 balų;

4.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų;

5. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais) – suteikiami 5 balai;

6. pareiškėjas investuoja į gyvūnų gerovę (vykdo tvarto su tam reikalingos įrangos įsigijimu naują statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ir (arba) įsigyja tik įrangą gyvūnų gerovei užtikrinti) (už kiekvieną nurodytų investicijų 1 procento vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų):

6.1. mėsinės galvijininkystės ir mėsinės ožkininkystės sektoriuje – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų diegimas (laisvas ūkinių gyvūnų laikymas pastatuose, diendaržių įrengimas); gyvūnų vėsinimo sistemos, amoniako ir ŠESD mažinimo sistemos įrengimas;

6.2. mėsinės avininkystės ir mėsinės triušininkystės sektoriuose – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų diegimas (laisvas ūkinių gyvūnų laikymas, triušių laikymas ne narvuose);

6.3. kiaulininkystės sektoriuje – kiaulių laikymo sistemų, nustatančią būtiniausius kiaulių apsaugos standartus, diegimas: neribojančių gyvūnų judėjimo (laisvas kiaulių laikymas); priemonės, kurias įdiegus kiaulėms sumažinamas stresas ir atsisakoma karpyti uodegas (natūralių aplinkos gerinimo medžiagų tiekimas, pastatų oro kokybės sistemų, pastatų temperatūros reguliavimo sistemų, automatinių pašarų tiekimo sistemų diegimas);

6.4. mėsinės paukštininkystės sektoriuje – paukštidėse intensyviai auginamų viščiukų broilerių laikymas ne didesniu kaip 33 kg / m2 tankumu; 

6.5. paukštininkystės (kiaušinių gamybos) sektoriuje – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų, neribojančių gyvūnų judėjimo laisvės, diegimas.

7. pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Atrankos balai suteikiami pagal vieną iš kriterijų tuo atveju, kai:

7.1. pareiškėjas vykdo mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės arba triušininkystės veiklą šiose vietovėse ir pareiškėjo  deklaruotos pievos ir ganyklos vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, sudaro ne mažiau kaip pusę šių vietovių deklaruoto ploto bei pievose ir ganyklose laikomų ūkinių gyvūnų skaičius yra didesnis kaip 0,25 sutartinio gyvulio (SG) 1 ha pievų ir ganyklų ploto šiose vietovėse (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse – suteikiama 10 balų;

7.2. pareiškėjas vykdo kiaulininkystės, paukštininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo valdos ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse – suteikiama 10 balų; 

8. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiami 5 balai;

9. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai;

10. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.

 

Sodininkystės, daržininkystės, ir uogininkystės sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:

1. pareiškėjo valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (valdos ekonominis dydis nustatomas kaip nurodyta Taisyklių 19.15 papunktyje). Kai VED yra: 

1.1.  didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 20 balų; 

1.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų; 

1.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

 2. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą ( pagal ŽŪN plotą arba pagal produkcijos kiekį, arba pagal prekių pardavimą (pasirenkamas vienas iš variantų) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais, kai vykdoma sodininkystės ar uogininkystės (išskyrus braškes) veikla, arba antraisiais projekto kontrolės metais, kai vykdoma daržininkystės (įskaitant braškes) veikla, pasiekti ir iki projekto kontrolės pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 10 proc., lyginant su ataskaitiniais metais, už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles), kuriuo viršijama privaloma 10 proc. gamybos padidinimo riba, suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;

3. pareiškėjas investuoja į produktų kokybės gerinimo ir komercinės vertės didinimo priemones (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: saugyklos su šaldymo ar mikroklimato įranga, specializuota saugyklų technika ir įranga; specializuota rūšiavimo, prekinio paruošimo, derliaus nuėmimo technika (išskyrus traktorius), krovininis transportas su temperatūriniu režimu) – suteikiama 15 balų;

4. pareiškėjas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju, kai (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

 4.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones – suteikiama 10 balų;

 4.2 pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti ne vėliau kaip per 1 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo įgyvendinant (bent vieną) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę – suteikiami 5 balai;

 4.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą – suteikiama 15 balų;

 4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti sektoriaus žemės ūkio produktų ekologinę gamybą – suteikiama 10 balų;

 4.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų;

 5. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais)– suteikiami 5 balai;

 6. pareiškėjas įsipareigoja sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos produktų (pesticidų) kiekį bent po 20 proc. hektarui per 2 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, lyginant su ataskaitiniais metais (vertinama pagal paramos paraiškoje pateiktus duomenis. Įsipareigojimo įvykdymas patikrinamas pagal pateiktus tręšiamųjų produktų ir augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalus) – suteikiami 5 balai;

 7. pareiškėjo projekte numatytos investicijos padės valdyti riziką esant nepalankiems klimato ir aplinkos reiškiniams (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra į statinius, įrangą ir mechanizmus, skirtus apsaugai nuo šalnų, laukinių žvėrių ir paukščių, sodinamosios medžiagos gerinimui (ligų, kenkėjų prevencijai) (vertinama pagal paramos paraiškos duomenis) – suteikiama 10 balų;

 8. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) – suteikiami 5 balai;

 9. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys  – suteikiami 5 balai;

 10. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.

  

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. 2021 m. atrankos balas buvo 86.