Paraiškos priimamos nuo 2024-04-02 iki 2024-05-31 

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

 
Atrankos balai 2024 metais:

51.Mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:

51.1. pridėtinę vertę kuriantiems projektams, kuriuose vykdomas žemės ūkio produktų perdirbimas, atrankos balai suteikiami, kai (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

51.1.1. pareiškėjas vykdo savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos produkcijos perdirbimą, įskaitant pirminį perdirbimą (balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Tikrinama pagal Pažymą apie pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, narių, atitinkančių Taisyklių 51.7.2 papunkčio reikalavimus, vidutinės pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo sudaro ne mažiau kaip 30 proc. visų narių veiklos pajamų (apskaičiuotos sudedant visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių pajamas, gautas iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir padalijant jas iš visų pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių veiklos pajamų (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys ir visų narių Pažymos apie pajamas) – suteikiami 5 balai;

51.1.2. pareiškėjas numato vykdyti savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos  mėsos  ir (arba) pagamintų kiaušinių perdirbimą, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateiktame projekte numato investicijas į mėsos ir (arba) kiaušinių perdirbimo įrengimus, kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, numato supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirbti ir pateiktame projekte numato investicijas į mėsos ir (arba) kiaušinių perdirbimo įrengimus, kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) – suteikiama  5 balai;

51.2. projekte diegiamos inovacijos ir pareiškėjas investuoja į ūkyje laikomos bandos valdymo ir (arba) šėrimo valdymo sistemos įsigijimą – suteikiama 15 balų;

51.3. prie aplinkos ir klimato tikslų prisidedantiems projektams didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 30  balų. Tuo atveju, kai:

51.3.1. pareiškėjas dalyvauja (pateikta paraiška) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (toliau – ekologinė sistema), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP) (dalyvavimo kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ negamybinėse veiklose ariamos žemės plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc., išskyrus žaliąjį pūdymą, deklaruojamą užskaitai pagal GAAB8, deklaruoto ariamosios žemės ploto (kai pareiškėjas dalyvauja priemonėse, nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą ar SG skaičių arba pagal einamaisiais metais deklaruotą ŽŪN plotą ar SG skaičių. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 51.7.2 papunkčio reikalavimus, dalyvauja šiame papunktyje nurodytose priemonėse (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno dalyvaujančio kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju, kai:

51.3.1.1. pareiškėjas dalyvauja ekologinės sistemos gamybinėje (-ėse) veikloje (-se) „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdų“, „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ – suteikiami 5 balai;

51.3.1.2. pareiškėjas dalyvauja ekologinės sistemos gamybinėje (-ėse)  veikloje (-se)  „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“, „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“, „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ – suteikiama 10 balų;

51.3.1.3. pareiškėjas dalyvauja kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ negamybinėje (-ėse) veikloje (-se) „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, ekologinė sistema „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ – suteikiami 5 balai;         

 51.3.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (turi būti sertifikuota 100 proc. pareiškėjo valdoje laikomų ūkinių gyvūnų rūšių. Nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumente nurodytą subjekto pirmojo patikrinimo atlikimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, nariai, atitinkantys Taisyklių 51.7.2 papunkčio reikalavimus, vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruoti kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkiai ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. visų kooperatyvo narių ūkiuose laikomų atitinkamų ūkinių gyvūnų rūšių bendro skaičiaus) ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiami 25 balai;

51.3.3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 51.7.2 papunkčio reikalavimus, vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiama 10 balų;

 51.4. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą (natūrine išraiška (vienetais arba tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos ketvirtųjų projekto kontrolės metų pabaigoje ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 2 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą 2 procentiniais punktais (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, nariai, atitinkantys Taisyklių 51.7.2 papunkčio reikalavimus, numato padidinti gamybą ir išlaikyti padidinimą pagal papunktyje nustatytus reikalavimus (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr., kiekvieno nario ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai). Didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų;  

51.5. pareiškėjas projekte investuoja į pažangias ir inovatyvias technologijas, mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją (investuojama į įrangą, skirtą mėšlo apdorojimui: investicijos į mėšlidžių dengimą (tentai arba kitokios rūšies dangos, skirtos mėšlo rezervuarų uždengimui), gerųjų bakterijų laistymo įranga, srutų rūgštinimo įranga, ventiliacijos sistemos su oro filtrais / biofiltrais, mėšlo įterpimo į dirvą įranga, amoniako surinkimo ir amoniako išskyrimą mažinančios investicijos (šildymo, vėdinimo sistemos, amoniako davikliai; priemonių, neleidžiančių skysčiams kauptis grindų paviršiuje, taikymas, betono savybių gerinimas priedais, mažinančiais betono higroskopiškumą, betono paviršių padengiant hidroizoliacinėmis medžiagomis ar įsiskverbiančia ir betono paviršiaus struktūrą pakeičiančia nano danga) – suteikiama 15 balų;

51.6. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (balai suteikiami, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, bent vienas narys, atitinkantis Taisyklių 51.7.2 papunkčio reikalavimus, yra jaunasis ūkininkas ir atitinka papunktyje nustatytus reikalavimus (pateikiami patvirtinimo dokumentai) – suteikiama 10 balų;

51.7. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama ne daugiau kaip 15 balų. Balai suteikiami (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

51.7.1. jei paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas– suteikiama 15 balų;

51.7.2. jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami kiekvienų narystės metų pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai), už kiekvienus narystės metus suteikiama po 2 balus, bet ne daugiau kaip 10 balų.

 

52.Sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai:

52.1. pareiškėjas investuoja į produktų kokybės gerinimo ir komercinės vertės didinimo priemones (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: saugyklos su šaldymo ar mikroklimato įranga, specializuota saugyklų technika ir įranga; specialūs produktų džiovinimui ir saugojimui skirti statiniai ir įranga; specializuota rūšiavimo, prekinio paruošimo, derliaus nuėmimo technika (išskyrus traktorius, javų kombainus), krovininis transportas su temperatūros palaikymo režimu) – suteikiama 10  balų;

52.2. projekte diegiamos inovacijos, t. y. pareiškėjas investuoja į augalų apsaugos ir (arba) tręšimo sistemų įsigijimą, ūkio valdymo sistemos / programos įsigijimą – suteikiama 10 balų;

52.3. prie aplinkos ir klimato tikslų prisidedantiems projektams didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 30 balų. Tuo atveju, kai:

 52.3.1. pareiškėjas dalyvauja (pateikta paraiška) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (toliau – ekologinė sistema), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP) (dalyvavimo kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ negamybinėse veiklose ariamosios žemės plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc., išskyrus žaliąjį pūdymą, deklaruojamą užskaitai pagal GAAB 8, deklaruoto  ariamosios žemės ploto (kai pareiškėjas dalyvauja priemonėse, nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą ar SG skaičių arba pagal einamaisiais metais deklaruotą ŽŪN plotą ar SG skaičių. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 52.7.2 papunkčio reikalavimus, dalyvauja šiame papunktyje nurodytose priemonėse (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno dalyvaujančio kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju, kai:

52.3.1.1. pareiškėjas dalyvauja ekologinės sistemos gamybinėje (-ėse) veikloje (-se) „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdų“, „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ – suteikiami 5 balai;

52.3.1.2. pareiškėjas dalyvauja ekologinės sistemos gamybinėje veikloje „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ arba veikloje „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“, veikloje „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“, veikloje „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ – suteikiami 5 balai;

52.3.1.3. pareiškėjas dalyvauja kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ negamybinėje (-ėse) veikloje (-se) „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, ekologinė sistema „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ – suteikiami 5 balai;

52.3.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruotas kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkis ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (turi būti sertifikuota 90 proc. deklaruoto ŽŪN ploto. Nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, nariai, atitinkantys Taisyklių 52.7.2 papunkčio reikalavimus, vykdo ekologinę gamybą arba kontroliuojančioje institucijoje yra registruoti kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkiai ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (pagal ekologinio ūkininkavimo reikalavimus turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. visų kooperatyvo narių deklaruoto ŽŪN ploto) ir įsipareigoja iki projekto kontrolės pabaigos vykdyti ekologinę gamybą (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiami 25 balai;

52.3.3. pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, daugiau kaip 50 proc. narių, atitinkančių Taisyklių 52.7.2 papunkčio reikalavimus, vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr.) – suteikiama 15 balų;

52.4. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą pagal remiamas veiklas (pagal ŽŪN plotą arba pagal produkcijos kiekį, arba pagal prekių pardavimą (pasirenkamas vienas iš variantų) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais, ir iki projekto kontrolės pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais, už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas. Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, nariai, atitinkantys Taisyklių 52.7.2 papunkčio reikalavimus, numato padidinti gamybą ir išlaikyti padidinimą pagal papunktyje nustatytus reikalavimus (pateikiamas kooperatyvo narių sąrašas, kuriame nurodyti kiekvieno kooperatyvo nario asmens duomenys, valdos Nr., kiekvieno nario ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai). Didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų;

52.5. pareiškėjas įsipareigoja sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos produktų (pesticidų) kiekį bent po 10 proc. hektarui per 2 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, lyginant su ataskaitiniais metais (vertinama pagal paramos paraiškoje pateiktus duomenis. Įsipareigojimo įvykdymas patikrinamas pagal pateiktus tręšiamųjų produktų ir augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalus), ir iki projekto kontrolės pabaigos išlaikyti sumažintą sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos produktų (pesticidų) kiekį – suteikiama 10 balų;

52.6. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (balai suteikiami, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai). Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, bent vienas narys, atitinkantis Taisyklių 52.7.2 papunkčio reikalavimus, yra jaunasis ūkininkas ir atitinka papunktyje nustatytus reikalavimus (pateikiami patvirtinimo dokumentai) – suteikiama 10 balų;

52.7. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama ne daugiau kaip 15 balų. Balai suteikiami (pasirenkamas tik vienas iš nurodytų variantų):

52.7.1. jei paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 15 balų;

52.7.2. jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio; arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės.) (pateikiami kiekvienų narystės metų pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai) už kiekvienus narystės metus suteikiama po 2 balus, bet ne daugiau kaip 10 balų;

 

53. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 25 balai.Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 25balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.