Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)

Paraiškos priimamos iki 2022-11-30

Didžiausia paramos suma 100 000 Eur

 Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:

• miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;

• minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;

• vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimas ar tikslinimas.

 

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos.

Paramos intensyvumas:

• kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje teikimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);

• kai vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo veikla, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimo ar tikslinimo veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Parama skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai. Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

33. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

33.1. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytą veiklą:

33.1.1. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:

33.1.1.1. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;

33.1.1.2. miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;

33.1.1.3. savikrovės priekabos;

33.1.1.4. medvežiai;

33.1.1.5. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;

33.1.1.6. mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;

33.1.1.7. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

33.1.2. pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:

33.1.2.1. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;

33.1.2.2. mobilios lentpjūvės;

33.1.3. kita miškų ūkio technika ir įranga:

33.1.3.1. miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais;

33.1.3.2. dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;

 

33.2. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą veiklą:

33.2.1. nelikvidinės medienos sutvarkymas;

33.2.2. dirvos paruošimas;

33.2.3. sodmenų įsigijimas;

33.2.4. sodmenų transportavimas;

33.2.5. sodmenų sodinimas;

33.2.6. sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);

33.2.7. priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;

 

33.3. įgyvendinant projektus pagal Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą veiklą:

33.3.1. vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

33.3.2. miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;

33.4. bendrosios išlaidos.