Įgūdžiai MVĮ - parama darbuotojų mokymams (mokymai turi atitikti MTEPI prioritetus)

Kvietimas galioja iki 2024-03-18

Finansuojama iki 70% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms; 100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms. 

 

Pagal PFSA 8.7. papunktį, tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

8.7.1. išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos). Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

8.7.2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos; Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

8.7.3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

8.7.4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;

8.7.5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

8.7.6. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;

8.7.7. bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma.

 

Reikalavimai:

Eil.

Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

1

Specialusis

Projekte suplanuotos veiklos atitinka Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką.

2

Specialusis

Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka bent vieno MTEPI prioriteto specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4-285 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąrašo patvirtinimo“.

3

Specialusis

Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti MVĮ, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai įmonė labai maža arba maža.

 

Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Eil.

Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Di-džiau-sias galimas krite-rijaus balas

Kriteri-jaus svorio koefi-cientas

(jei taikoma)

 

4

Prioritetinis

Projekte numatomų mokyti MVĮ darbuotojų dalis, bendrame MVĮ darbuotojų skaičiuje.

Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo darbuotojų skaičiuje sudarys tie pareiškėjo darbuotojai, kurie bus mokomi. Kuo didesnis šis santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui, suteikiant balus pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

Apskaičiuojama pagal formulę: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų skaičius;

X2 – bendras MVĮ darbuotojų skaičius;

Y – santykis tarp planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų ir bendro MVĮ darbuotojų skaičiaus.

 

5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią tarp planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų ir bendro MVĮ darbuotojų skaičiaus santykį numatantiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

 Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas darbuotojų skaičiaus santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

 

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5

9

 

5

Prioritetinis

Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios pagrindinė veikla priskiriama Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) B ir C sekcijoms.

Vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla priklauso EVRK 2 red. B ir C sekcijoms. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu pareiškėjas yra pramonės įmonė, priešingu atveju balai nėra skiriami.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red., priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus  C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visų įmonės veiklų.

Pareiškėjo vykdomos veiklos priskyrimas EVRK 2 red. B ir C sekcijoms tikrinamas pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis. Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

Pačios pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

5

5

 

6

Prioritetinis

Projektu numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus.

Vertinama ar projekte numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu projekte numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus, priešingu atveju balai nėra skiriami. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją. Vertinant ar darbuotojas priklauso specialiuosius poreikius turinčių asmenų grupei, remiamasi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinančiais dokumentais. Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.

5

3

7

Prioritetinis

Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše.

Vertinama ar projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, priešingu atveju balai nėra skiriami. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

5

3